Haberler ve Duyurular​

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

24.02.2022

Yönetim Kurulumuzun  09.02.23 tarih 2023/2 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.03.2023 günü Saat 13.00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT ONGUN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
FATOŞ PINAR TÜRKER

Şirket Merkezi Adresi:

Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi

No:211C 34381 Şişli–İSTANBUL

Tel: +90212 375 32 00

Fax: +90212 375 32 01 / 02

Web: www.medya.istanbul

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

 3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

 4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10- Bağımsız Denetçi seçimi,  

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12-06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen ve çok sayıda yerleşim yerini etkileyen deprem sebebiyle zarar gören ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza ayni yardım yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların onaylanması,

13- Dilek, temenniler ve kapanış.  

Antet

V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 14.03.2023 Salı günü saat 13:00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere ………………. TC Kimlik Numaralı ………………..’ı vekil tayin ettiğimizi bildiririz.

VEKALETİ VERENİN

UNVANI                                 : (Yazılmalı)

SERMAYE MİKTARI             :  ………-TL

HİSSE ADEDİ                         : ……… Adet

ADRESİ                                  : (Yazılmalı)

Ad-SOYAD
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili)

Ad-SOYAD
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan Vekili)

Antet