Haberler ve Duyurular

2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurula Çağrı

11.09.2023

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  08/09/2023 tarih 2023/42 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26/09/2023 Salı günü Saat 12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 18/10/2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Murat ONGUN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Fatoş Pınar TÜRKER

Şirket Merkezi Adresi:
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.
No:211 C  Şişli/İstanbul

Tel:  0212 375 3200
Fax:  0212 375 3201
Web: www.medya.istanbul

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26/09/2023 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
  3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
  4. Dilek, temenniler ve kapanış.  

V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
…………… ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi’nin 26/09/2023 Salı günü Saat:12:00 ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

 

Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :