Haberler ve Duyurular​

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

13.02.2024

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  01/02/2024 tarih 2024/13 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/03/2024 Perşembe günü Saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Murat ONGUN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Fatoş Pınar TÜRKER

Şirket Merkezi Adresi:
Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad.
No:211 C  Şişli/İstanbul

Tel:  0212 375 3200
Fax:  0212 375 3201
Web: www.medya.istanbul

İSTANBUL DİJİTAL MEDYA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14.03.2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 5. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 10. Bağımsız Denetçi seçimi,
 11. TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
………………..………………
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

…………………………………………………… Anonim Şirketi’nin ……. günü Saat:…….. ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.


Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :